Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Lý thuyết Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học có đáp án

  • 1212 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học, cần lưu ý yêu cầu gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, C, E, F


Câu 2:

Mục đích của việc phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học là gì?

Xem đáp án

Mục đích của việc phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học là thuyết phục người đọc đồng tình với ý kiến của mình về một nhân vật văn học

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đặc điểm nhân vật được nhà văn thể hiện gián tiếp qua?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, B, C, D, E


Câu 4:

Bố cục một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật cần có mấy phần?

Xem đáp án

Bố cục một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật cần có 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khi viết bài, cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Khi viết bài, cần lưu ý:

- Để những nhận xét về nhân vật thuyết phục và có giá trị, cần dựa trên những sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong tác phẩm

- Cần nhìn nhận, phân tích nhân vật từ nhiều góc độ, trong một chỉnh thể trọn vẹn để có những nhận xét, đánh giá toàn diện, thuyết phục

- Phân tích nhân vật một cách cụ thể, chi tiết. Không nên nhận xét, đánh giá về nhân vật một cách chung chung. Cần đưa ra các bằng chứng trong tác phẩm để làm căn cứ cho những nhận xét, suy luận về đặc điểm nhân vật

Đáp án cần chọn là: D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận