Câu hỏi:

12/08/2022 309

Việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên và môi trường?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2012

2015

2017

Tổng diện tích (nghìn  ha)

7489

7761

7828

7709

Diện tích lúa hè thu (nghìn ha)

2436

2659

2869

2878

Tổng sản lượng (nghìn tấn)

40006

43738

45091

42763

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Để thể hiện diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2010-2017, dạng biểu đ nào sau đây là thích hợp nhất?

Xem đáp án » 12/08/2022 1,125

Câu 2:

Biện pháp chủ yếu để sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 12/08/2022 1,018

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ A-pa-tit Cam Đường thuộc tỉnh

Xem đáp án » 11/08/2022 895

Câu 4:

Thành phố trực thuộc trung ương ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án » 12/08/2022 644

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

Xem đáp án » 11/08/2022 615

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 12/08/2022 536

Câu 7:

Vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 12/08/2022 516

Bình luận


Bình luận