Câu hỏi:

12/08/2022 100

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ A-pa-tit Cam Đường thuộc tỉnh

Xem đáp án » 11/08/2022 239

Câu 2:

Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế hiện tượng cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 12/08/2022 173

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 12/08/2022 168

Câu 4:

Việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên và môi trường?

Xem đáp án » 12/08/2022 142

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Lào?

Xem đáp án » 11/08/2022 119

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn Mê thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 11/08/2022 117

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2017

Quốc gia

Việt Nam

Thái Lan

Ma-lai-xi-a

Phi-líp-pin

Diện tích (nghìn km2)

331,2

513,1

330,8

300,0

Dân số (triệu người)

95,5

66,1

31,6

105,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

 

Theo bảng số liệu, nhận định nào không đúng về mật độ dân số năm 2017 của bốn quốc gia trên?

Xem đáp án » 12/08/2022 109

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK