Câu hỏi:

13/08/2022 89

Xà phòng hóa chất béo X cần vừa đủ 40 gam dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng glixerol thu được là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : A    nNaOH=40.1540.100=0,15  molnC3H5(OH)3=13.0,15=0,05  molmC3H5(OH)3=4,6g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là amin bậc một?

Xem đáp án » 13/08/2022 302

Câu 2:

Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 154

Câu 3:

Kim loại M tác dụng được với các dung dịch HCl; AgNO3; HNO3 đặc, nguội. Kim loại M là

Xem đáp án » 13/08/2022 149

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:
(a) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.
(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.
(c) Trong phân tử fructozơ có chứa một nhóm -CHO.
(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH.
Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 13/08/2022 140

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 13/08/2022 105

Câu 6:

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 13/08/2022 103

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 100

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK