Câu hỏi:

13/08/2022 57

Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hai amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai amin là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : B Gọi công thức tổng quát của 2 amin  CnH2n+3N  CnH2n+3N+O2nCO2+2n+32H2O+12N2nCO2=0,5  molnamin=0,5nmolMamin=10,40,5n=20,8n=14n+17n=2,5  Vậy 2 amin  C2H7N  C3H9N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là amin bậc một?

Xem đáp án » 13/08/2022 319

Câu 2:

Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 154

Câu 3:

Kim loại M tác dụng được với các dung dịch HCl; AgNO3; HNO3 đặc, nguội. Kim loại M là

Xem đáp án » 13/08/2022 150

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:
(a) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.
(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.
(c) Trong phân tử fructozơ có chứa một nhóm -CHO.
(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH.
Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 13/08/2022 142

Câu 5:

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 13/08/2022 123

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 13/08/2022 105

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 100

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK