Câu hỏi:

13/08/2022 29

Chất béo X tạo bởi 3 axit béo Y, Z, T. Cho 26,12 gam E gồm X, Y, Z, T tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được 26,32 gam hỗn hợp chất béo no và các axit béo no. Mặt khác, để tác dụng hoàn toàn với 26,12 gam E cần vừa đủ 0,09 mol NaOH, thu được 27,34 gam muối và glyxerol. Để đốt cháy hết 26,12 gam E cần vừa đủ a mol O2. Giá trị của a là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : D Đặt nglixerol = nX = x mol; nH2O=nY,Z,T=y  mol nNaOH = 3x + y = 0,09 mol Bảo toàn khối lượng: 26,12 + 0,09.40 = 27,34 + 92x + 18y   x=0,02y=0,03Đặt  nCO2=a  molnH2O=b  molnO2=c  molBảo toàn khối lượng: 26,12 + 32c = 44a + 18b Bảo toàn nguyên tố O: 0,02.6 + 0,03.2 + 2c = 2a + b   nCO2nH2O=nπnE a  b = 0,1 + 0,02.3 + 0,03  (0,02 + 0,03)  a=1,68  molb=1,54  molc=2,36  mol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là amin bậc một?

Xem đáp án » 13/08/2022 338

Câu 2:

Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 165

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:
(a) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.
(b) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.
(c) Trong phân tử fructozơ có chứa một nhóm -CHO.
(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH.
Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 13/08/2022 156

Câu 4:

Kim loại M tác dụng được với các dung dịch HCl; AgNO3; HNO3 đặc, nguội. Kim loại M là

Xem đáp án » 13/08/2022 151

Câu 5:

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 13/08/2022 141

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 13/08/2022 110

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 102

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK