Câu hỏi:

13/08/2022 1,520

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl propionat thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng : B  hỗn hợp X chứa các este no, đơn chức, mạch hở nên nH2O=nCO2=0,2  molmH2O=0,2.18=3,6g

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 1,745

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn este X có công thức cấu tạo CH3-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm

Xem đáp án » 13/08/2022 1,273

Câu 3:

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2022 721

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2022 525

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(d) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.
(e) Cho kim loại Cu vào dịch FeCl3 dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án » 14/08/2022 329

Câu 6:

Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2022 311

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK