Câu hỏi:

14/08/2022 118

Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng hết với 600 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 2M và KNO3 0,2M thu được dung dịch X chứa (m + 47,54) gam chất tan và hỗn hợp khí Y chứa 0,05 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử khác). Cho một lượng Al vào X sau phản ứng thu được dung dịch Z, (m – 0,89) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí T gồm N2 và H2 có tỷ khối hơi so với He là 35/44. Biết các phản ứng hoàn toàn. Tổng khối lượng chất tan có trong Z là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

m(g){FeCuFe2O3Fe3O4{Fe:aCu:bO:c+{1,2 mol HCl0,12 mol KNO3X(m+47,54g){Fe3+:aCu2+:bCl:1,2NO3K+:0,12+{0,05 mol NO0,04 mol NO2nH+(X)=1,24.nNO2.nNO22.nO=0,922cBảo toàn N : nNO3=0,120,040,05=0,03(BT N)m+47,54m=0,03.62+0,922c+35,5.1,216cc=0,143a+2b=0,47;56a+16b=m0,47.16=m7,52Al+X(m+47,54g){Fe3+:aCu2+:bCl:1,2NO3K+:0,12Z{Al3+K+:0,12Cl:1,2NH4+:y+(m0,89)g+{N2H2(M=3511)

Do khối lượng chất rắn thu được lớn hơn khối lượng Cu, Fe ban đầu nên Al , trong T không còn ion của Sắt  đồng.  {N2H2(M=3511)nN2nH2=35112283511=121{N2:xH2:21x    nH+=12.nN2+2.nH2+10.nNH4+=54x+10y54x+10y=0,64Bảo toàn N: 2.nN2+nNH4+=nNO32x+y=0,03x=y=0,01Bảo toàn điện tích trong Z mAl3+=1,20,120,013.27=9,63gmZ=57,09g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là tripeptit Gly-Ala-Glu; Y là tripeptit Ala-Val-Lys.
Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
TN 1: Cho m gam hỗn hợp X, Y tác dụng hoàn toàn với KOH thì cần tối đa 0,85 mol
TN 2: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y trong HCl dư thu được (m + 41,85) gam muối.
Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/08/2022 608

Câu 2:

X là este hai chức, mạch hở, Y là este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T (gồm X và Y) thu được 230,208 gam CO2 và 51,84 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dùng 113,028 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Z gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 94,3 ml ancol etylic 40°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

Xem đáp án » 14/08/2022 550

Câu 3:

Cho vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án » 14/08/2022 208

Câu 4:

Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 14/08/2022 189

Câu 5:

Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), hidro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được 0,56 mol hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được hỗn hợp khí Y và 26,4 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 14/08/2022 161

Câu 6:

Trong hợp chất NaNO2 nitơ có số oxi hóa là

Xem đáp án » 14/08/2022 142

Câu 7:

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa 1-2ml dung dịch hồ tinh bột
Bước 2: Đun nóng ống nghiệm một lát trên ngọn lửa đèn cồn
Bước 3: Ngừng đun, để dung dịch trong ống nghiệm nguội dần về nhiệt độ thường
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1, dung dịch trong ống nghiệm có màu xanh tím
(b) Sau bước 2, dung dịch bị nhạt màu hoặc mất màu
(c) Ở bước 3, màu xanh tím của dung dịch sẽ xuất hiện lại
(d) Nếu thay dung dịch tinh bột trong thí nghiệm bằng xenlulozơ thì hiện tượng ở bước 1 vẫn thu được dung dịch màu xanh tím
(e) Nếu nhỏ vài giọt dung dịch I2 lên mặc cắt củ khoai lang tươi cũng xuất hiện màu xanh tím
(g) Ở bước 2, Iot đã oxi hóa tinh bột
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 14/08/2022 140

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK