Câu hỏi:

14/08/2022 805

X là este hai chức, mạch hở, Y là este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T (gồm X và Y) thu được 230,208 gam CO2 và 51,84 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dùng 113,028 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Z gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 94,3 ml ancol etylic 40°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
T{XY+O2to{5,232 mol CO22,88 mol H2OT+{1,44 mol NaOH55,428g H2OZ+{C2H5OH:0,656 molH2O:56,58gT+NaOHH2O(56,5855,42818=0,064 mol){XY+2NaOHZ+{C2H5OH:0,656H2O:0,064nNaOH=2.(nH2O+nC2H5OH)Y  este của phenol  RCOOC6H4R'; X  este  dạng RCOOR''COOC2H5
{RCOOC6H4R':0,064RCOOR''COOC2H5:0,656+2NaOH{RCOONa:0,72 (R>23)R'C6H4ONa:0,064HOR''COONa:0,656+C2H5OH+H2OGọi số C trong X: n; số C trong Y  m (n  6; m  9)  n.0,656 + m.0,064 = 5,232  m = 10, n = 7 {C2HxCOOC6H4CH3:0,064C2HxCOOCH2COOC2H5:0,656+O22,88 mol H2O x = 1Z{HCCCOONa:0,72 (R>23)CH3C6H4ONa:0,064HOCH2COONa:0,656mHCCCOONa=66,24g

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là tripeptit Gly-Ala-Glu; Y là tripeptit Ala-Val-Lys.
Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
TN 1: Cho m gam hỗn hợp X, Y tác dụng hoàn toàn với KOH thì cần tối đa 0,85 mol
TN 2: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y trong HCl dư thu được (m + 41,85) gam muối.
Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/08/2022 740

Câu 2:

Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 14/08/2022 313

Câu 3:

Cho vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án » 14/08/2022 301

Câu 4:

Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), hidro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được 0,56 mol hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được hỗn hợp khí Y và 26,4 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 14/08/2022 249

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O và 6,84 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng KOH vừa đủ, lấy toàn bộ muối sau phản ứng đem đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam CO2. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 14/08/2022 232

Câu 6:

Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng hết với 600 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 2M và KNO3 0,2M thu được dung dịch X chứa (m + 47,54) gam chất tan và hỗn hợp khí Y chứa 0,05 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử khác). Cho một lượng Al vào X sau phản ứng thu được dung dịch Z, (m – 0,89) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí T gồm N2 và H2 có tỷ khối hơi so với He là 35/44. Biết các phản ứng hoàn toàn. Tổng khối lượng chất tan có trong Z là:

Xem đáp án » 14/08/2022 194

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK