Câu hỏi:

23/08/2022 81

Cho dung dịch các chất: NH2-CH(CH3)COOH; H2NCH2CH2CH2CH(NH2)COOH; C6H5NH2, (chứa vòng benzene); CH3NHCH3. Số dung dịch làm xanh quỳ tím là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
NH2-CH(CH3)COOH: Số nhóm -NH2 và -COOH bằng nhau, không đổi màu quỳ tím.
H2NCH2CH2CH2CH(NH2)COOH; -NH2 nhiều hơn -COOH -> đổi màu quỳ tím sang xanh.
C6H5NH2 tính bazơ yếu, không đổi màu quỳ tím.
CH3NHCH3 amin no, đổi màu quỳ sang xanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN); Y (CnHm+1N2 với n ≥ 2 ) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu đợc 0,03 mol N2; 0,22 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 24/08/2022 902

Câu 2:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 15/08/2022 288

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2022 286

Câu 4:

Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/08/2022 213

Câu 5:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2022 212

Câu 6:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án » 15/08/2022 167

Câu 7:

Chất nào sau đây là axit béo

Xem đáp án » 21/08/2022 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK