Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 14

  • 3141 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Các amino axit ở điều kiện thường hầu hết là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Các muối tan là các chất điện li mạnh.
→ KCl là chất điện li mạnh.

Câu 3:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Amin tác dụng với HCl
CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

Câu 4:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Công thức Lysin: H2N(CH2)4CH(NH2)COOH

Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi tường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
C6H10O5n+nH2OH+nC6H12O6  (Glucozơ)

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận