Câu hỏi:

24/08/2022 57

X; Y; Z là ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X; Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 38,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ mol 1: 1 và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 16,2 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,78 mol H2O và 0,26 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : C{XYZ+NaOH|F+O2Na2CO3  0,26CO2H2OAncol  Ancol+Na khối lượng bình tăng 16,2 {nOH(ancol)=0,26.2=0,52mancol=16,2+0,52=16,720,26<nancol<0,5232,2<Mancol<64,4

Ancol{C2H5OH        aC2H4(OH)2    b{a+2b=0,5246a+62b=16,72{a=0,04b=0,24BTKL:mF=38,56+0,52.4016,72=42,64F{R1COONa   0,26R2COONa   0,26mF=0,26.(R1+R2)+0,52.67=42,64R1+R2=30{R1=1R2=29{X:HCOOC2H5                                  0,02%mHCOOC2H5=3,84%Y:C2H5COOC2H5                            0,02Z:HCOOCH2CH2OOCC2H5   0,24

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN); Y (CnHm+1N2 với n ≥ 2 ) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu đợc 0,03 mol N2; 0,22 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 24/08/2022 911

Câu 2:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 15/08/2022 292

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2022 288

Câu 4:

Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/08/2022 215

Câu 5:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2022 212

Câu 6:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án » 15/08/2022 167

Câu 7:

Chất nào sau đây là axit béo

Xem đáp án » 21/08/2022 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK