Câu hỏi:

24/08/2022 66

Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau
(b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử
(c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.
(d) Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau.
(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
(g) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.
Số phát biểu sai là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
a) ĐÚNG: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau
(b) SAI: Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị oxi hóa.
(c) ĐÚNG: Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.
(d) SAI: Tinh bột và xenlulozơ KHÔNG LÀ đồng phân của nhau.
(e) SAI: Glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Saccarozo không phản ứng với H2.
(g) SAI: Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon, có thể không có Hidro. VD: CCl4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN); Y (CnHm+1N2 với n ≥ 2 ) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu đợc 0,03 mol N2; 0,22 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 24/08/2022 911

Câu 2:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 15/08/2022 292

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2022 288

Câu 4:

Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/08/2022 215

Câu 5:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2022 212

Câu 6:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án » 15/08/2022 167

Câu 7:

Chất nào sau đây là axit béo

Xem đáp án » 21/08/2022 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK