Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 3143 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Chất có công thức cấu tạo CH3COOCH3 là metyl axetat.
Etyl axetat: CH3COOC2H5
Propyl fomat: HCOOC3H7
Metyl acrylat: CH2=CHCOOCH3

Câu 2:

Công thức của tripanmitin là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D

Câu 3:

Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được sobitol.
C6H12O6 + H2 Ni,t°C6H14O6

Câu 4:

Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Đường nho là tên thường gọi của glucozơ.

Câu 5:

Chất không có phản ứng thủy phân là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Chất không có phản ứng thủy phân là glucozơ.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận