Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 10

  • 2635 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Kim loại dễ nhường e để tạo thành các cation nên tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Câu 2:

Chất béo là trieste của axit béo với

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Chất béo được tạo bởi axit béo và glixerol
Chất béo là trieste của axit béo và glixerol

Câu 3:

lon kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong các ion Al3+, Fe2+, Fe3+, Ag+?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+   Pb2+ H+ Cu2+   Fe3+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+
Tính oxi hóa tăng dần

Câu 4:

Khi điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, ở anot thu được khí nào?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Phương trình điện phân dung dịch CuSO4: 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 5:

Dung dịch NaOH không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Vì số chất tác dụng với NaOH là: FeCl2, CuSO4, MgCl2
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận