Câu hỏi:

24/08/2022 51

Cho chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4 và các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(1) E + 3NaOH to 2X + Y+ H2O
(2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z
(3) Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3
(4) Y + HCl → F + NaCl
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
(b) Chất T là hợp chất hữu cơ
(c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Dung dịch Y tác dụng được với khí CO2.
(e) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : AE:HCOOCH2C6H4OOCH (o, m, p)HCOOCH2C6H4OOCH+3NaOHto2HCOONa+NaOC6H4CH2OH+H2O                                                                                   X                      Y E, X tráng bạc, Y tác dụng được với CO2  (c); (d) đúng2HCOONa+H2SO42HCOOH+Na2SO4        X                                       ZHCOOH+ 2AgNO3+ 4NH3+ H2O (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3       Z                                                                     TT  hợp chất    (b) saiNaOC6H4CH2OH+HClHOC6H4CH2OH+NaCl              Y                                              F F  hợp chất đa chức  (e) đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN); Y (CnHm+1N2 với n ≥ 2 ) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu đợc 0,03 mol N2; 0,22 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 24/08/2022 914

Câu 2:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 15/08/2022 293

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2022 288

Câu 4:

Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/08/2022 218

Câu 5:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2022 214

Câu 6:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án » 15/08/2022 167

Câu 7:

Chất nào sau đây là axit béo

Xem đáp án » 21/08/2022 154

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK