Câu hỏi:

24/08/2022 191

Cho các chất sau: H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH; HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; H2N(CH2)4-CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Với amino axit có số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2 làm quỳ tím chuyển đỏ;
amino axit có số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH làm quỳ tím chuyển xanh;
amino axit có số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH không làm quỳ tím chuyển màu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/08/2022 631

Câu 2:

Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại

Xem đáp án » 24/08/2022 264

Câu 3:

Este X đơn chức, mạch hở, trong đó oxi chiếm 37,209% khối lượng. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Số đồng phân cấu tạo của X là

Xem đáp án » 24/08/2022 254

Câu 4:

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

Xem đáp án » 24/08/2022 198

Câu 5:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 24/08/2022 160

Câu 6:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án » 24/08/2022 156

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK