Câu hỏi:

25/08/2022 205

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Công thức hoá học của sắt (III) hiđroxit là Fe(OH)3.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa một ancol no đơn chức, một anken và một amin no đơn chức (đều mạch hở). Tỷ khối hơi của X so với H2 là 27,3. Đốt cháy hoàn toàn 8,19 gam hỗn hợp khí X cần 0,7875 mol khí O2 thu được 22,44 gam khí CO2. Phần trăm số mol của amin trong X là?

Xem đáp án » 25/08/2022 965

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 38,96 gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit mạch hở trong dung dịch NaOH 24% (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi nặng 9,44 gam và phần rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3 và 158,26 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác 0,14 mol X vào dung dịch Br2 trong CCl4, số mol Br2 phản ứng là

Xem đáp án » 25/08/2022 678

Câu 3:

Trong các phát biểu sau đây:
(1) Trong hợp chất HNO3 thì nguyên tố nitơ có hóa trị 5.
(2) Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.
(3) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư.
(4) Hỗn hợp Cu và Ag (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch FeCl3 dư.
(5) Ở điều kiện thường, các oxit axit như CO2, SO2, P2O5 đều là chất khí.
(6) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.
(7) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 25/08/2022 395

Câu 4:

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.
Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên vài phút.
Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 25/08/2022 394

Câu 5:

Chất nào sau đây là hiđrocacbon no?

Xem đáp án » 25/08/2022 388

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh, có công thức phân tử C8H12O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được một muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (đều no, đơn chức, hơn kém nhau 28 đvC). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.

(b) E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:1.

(c) X có hai đồng phân cấu tạo.

(d) Có hai cặp Z và T thỏa mãn.

(e) X có đồng phân hình học.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 25/08/2022 209

Câu 7:

Bột ngọt là muối của:

Xem đáp án » 25/08/2022 206

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK