Câu hỏi:

25/08/2022 287

Phân tử polime nào sau đây chứa nguyên tố C, H và O?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Poli (vinyl clorua) chứa các nguyên tố C, H, Cl.
Poliacrilonitrin chứa các nguyên tố C, H, N.
Polietilen chứa nguyên tố C, H.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án » 25/08/2022 4,739

Câu 2:

Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra khí hidro?

Xem đáp án » 25/08/2022 270

Câu 3:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

Xem đáp án » 25/08/2022 253

Câu 4:

Hai chất nào sau đây đều có thể bị nhiệt phân?

Xem đáp án » 25/08/2022 234

Câu 5:

Hòa tan hết 8,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vào dung dịch chứa 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 25,18 gam các muối sunfat trung hòa và 2,24 gam hỗn hợp khí X gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 10,81 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 8,18 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,11 mol hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 74/11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 212

Câu 6:

Dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 175

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK