Câu hỏi:

25/08/2022 163

Cho 6,0 gam chất hữu cơ X có công thức là ROH (R là gốc hidrocacbon) tác dụng hết với 6,9 gam Na thu được 12,8 gam rắn Y. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:

Cho 6,0 gam chất hữu cơ X có công thức là ROH (R là gốc hidrocacbon) tác dụng hết với 6,9 gam Na thu được 12,8 gam rắn Y. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là: (ảnh 1)

Vậy ROH hết, Na có thể dư.

Sơ đồ phản ứng:

Cho 6,0 gam chất hữu cơ X có công thức là ROH (R là gốc hidrocacbon) tác dụng hết với 6,9 gam Na thu được 12,8 gam rắn Y. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là: (ảnh 2)

Các công thức cấu tạo của C3H7OH là:

Cho 6,0 gam chất hữu cơ X có công thức là ROH (R là gốc hidrocacbon) tác dụng hết với 6,9 gam Na thu được 12,8 gam rắn Y. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là: (ảnh 3)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 25/08/2022 14,542

Câu 2:

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

Xem đáp án » 25/08/2022 3,126

Câu 3:

Trung hòa 500ml dung dịch axit hữu cơ đơn chức X có công thức RCOOH cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,10M. Cô cạn dung dịch sau trung hòa thu được 1,92 gam muối khan. Trong dung dịch có:

Xem đáp án » 25/08/2022 2,101

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm CH3COOH, HCOOH và HOOC−COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc) thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:

Xem đáp án » 25/08/2022 2,039

Câu 5:

Cho 45ml dung dịch ancol etylic 92oC phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 25/08/2022 1,565

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 1,058

Câu 7:

Polime nào sau đây là polime tổng hợp?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,042

Bình luận


Bình luận