Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 37

  • 6726 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các chất sau: CH4, C2H4, C6H6, C3H7OH, C2H3COOH, H2O, C2H5COOCH3. Số chất tác dụng với Na ở điều kiện thường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các chất tác dụng với Na là: C3H7OH, C2H3COOH, H2O

Cho các chất sau: CH4, C2H4, C6H6, C3H7OH, C2H3COOH, H2O, C2H5COOCH3. Số chất tác dụng với Na ở điều kiện thường là: (ảnh 1)
 

Câu 2:

Chất nào sau đây khi thủy phân thu được glixerol?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chất béo thủy phân thu được glixerol:

Chất nào sau đây khi thủy phân thu được glixerol? (ảnh 1)
 
 

Câu 3:

Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, chất béo, protein. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân cả trong môi trường axit và môi trường bazơ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Glucozơ (C6H12O6) không tham gia phản ứng thủy phân.

Saccarozơ và tinh bột chỉ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit:

Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, chất béo, protein. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân cả trong môi trường axit và môi trường bazơ là: (ảnh 1)

Chất béo và protein tham gia phản ứng thủy phân cả trong môi trường axit và môi trường bazơ:

Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, chất béo, protein. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân cả trong môi trường axit và môi trường bazơ là: (ảnh 2)

Câu 4:

Cho các chất sau: C3H8, C2H2, CH3COOH, CH3COOCH3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các chất tác dụng với dung dịch NaOH là CH3COOH, CH3COOCH3:

Cho các chất sau: C3H8, C2H2, CH3COOH, CH3COOCH3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là: (ảnh 1)

Câu 5:

Polietilen là sản phẩm của phản ứng trùng hợp.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trùng hợp etilen sẽ thu được polietilen:

Polietilen là sản phẩm của phản ứng trùng hợp. (ảnh 1)
 

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận