Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 18)

  • 15577 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

(b) Giải thích tại sao sự tạo thành kết tủa trong trường hợp các mẫu 2 và 5 tùy thuộc vào trình tự trộn các dung dịch. Viết các phương trình hóa học minh họa cho các phản ứng.

Xem đáp án

(b) Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng, tăng đến cực đại rồi tan dần tạo dung dịch trong suốt không màu:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3↓ + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH thì đầu tiên dung dịch trong suốt, sau đó xuất hiện kết tủa trắng.

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl

AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O → 4Al(OH)3↓ + 3NaCl


Câu 3:

Có 100 ml dung dịch A chứa hỗn hợp Ba(NO3)2 và Fe(NO3)3. Cho dung dịch A tác dụng hoàn toàn với dung dịch Na2CO3 dư, thu được 1,52 gam kết tủa. Lấy toàn bộ lượng kết tủa trên phản ứng hết với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,112 lít khí (đktc). Xác định nồng độ mol của Fe(NO3)3 trong dung dịch A.

Xem đáp án

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaNO3

2Fe(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + CO2↑ + 6NaNO3

BaCO3+ 2HCl  BaCl2+ CO2 + H2O0,005                                         0,005

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

= 1,52 - 0,005.197 = 0,535 (g)

nFe(OH)3 = 0,005 =nFe(NO3)3

CM(Fe(NO3)3)=0,0050,1 = 0,05 (M)


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa:NaOH+XZ+YNaOH+XE+YNaOH

Biết: X, Y là các hợp chất khác nhau của canxi; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Xác định các chất X, Y, Z, E thỏa mãn sơ đồ trên và viết phương trình hóa học minh họa.

Xem đáp án

X, Y: Ca(HCO3)2; Ca(OH)2; Z, E: NaHCO3; Na2CO3

Hoặc X, Y: Ca(H2PO4)2, Ca(OH)2; Z, E: NaHPO4, Na3PO4

Phương trình hóa học:

NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + NaHCO3 + H2O

NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + NaOH + H2O

2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận