Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 17 (có đáp án) Dãy hoạt động hóa học của kim loại (phần 2)

  • 2215 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án D

Không có kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên.


Câu 2:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3 đặc nguội?

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội: Fe


Câu 3:

Phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án C

A. CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu                                                                       

B. 3CuCl2+ 2Al→ 2AlCl3 +3Cu

C. NaOH + Fe không phản ứng                                                        

D.  2NaOH + 2Al + 2H2O 2NaAlO2  + 3H2


Câu 4:

Kim loại X có đặc điểm:

- Tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H2

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe.

Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, chọn câu đúng nhất về vị trí của X:

Xem đáp án

Đáp án B

- X tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H2   X đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe X đứng sau Fe trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.


Câu 5:

Phản ứng hóa học nào sau đây không chính xác:

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng C sai vì Cu là kim loại đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nên Cu không thể đẩy được Mg ra khỏi muối MgSO4


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Hà

Bình luận


Bình luận

Mạnh 9/10 HoangNgoc
21:34 - 24/10/2021

khó thật đấy
ảo thật đấy

Mạnh 9/10 HoangNgoc
21:35 - 24/10/2021

dễ mà