Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 17 (có đáp án) Dãy hoạt động hóa học của kim loại (phần 2)

  • 1385 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án D

Không có kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên.


Câu 2:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3 đặc nguội?

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội: Fe


Câu 3:

Phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án C

A. CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu                                                                       

B. 3CuCl2+ 2Al→ 2AlCl3 +3Cu

C. NaOH + Fe không phản ứng                                                        

D.  2NaOH + 2Al + 2H2O 2NaAlO2  + 3H2


Câu 4:

Kim loại X có đặc điểm: 

- Tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H2

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe.

Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, chọn câu đúng nhất về vị trí của X:

Xem đáp án

Đáp án B

- X tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H2   X đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe X đứng sau Fe trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.


Câu 5:

Phản ứng hóa học nào sau đây không chính xác:

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng C sai vì Cu là kim loại đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nên Cu không thể đẩy được Mg ra khỏi muối MgSO4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lê Hà

Bình luận


Bình luận

Mạnh 9/10 HoangNgoc
21:34 - 24/10/2021

khó thật đấy
ảo thật đấy

Mạnh 9/10 HoangNgoc
21:35 - 24/10/2021

dễ mà