Đề thi vào 10 môn Hóa có đáp án (Mới nhất) (Đề số 1)

  • 2896 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Axit axetic (CH3COOH) tác dụng với dung dịch Na2CO3 giải phóng khí

Xem đáp án
2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 ↑ + H2O.

Câu 2:

Chất không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

Xem đáp án
Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên không tác dụng với axit sunfuric loãng.

Câu 3:

Chất hữu cơ tác dụng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án
Etilen (CH2 = CH2) chứa liên kết đôi nên tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

Câu 4:

Rượu etylic tác dụng được với

Xem đáp án
2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

Xem đáp án
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO2, CO, axit cacbonic, muối cacbonat, xianua…
→ CH4 là hợp chất hữu cơ.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận