Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 25)

  • 15700 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tổng số hạt (proton, electron và notron) trong nguyên tử nguyên tố M là 80. Trong đó, số hạt không mang điện gấp 1,2 lần số hạt mang điện âm. Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố M.

Xem đáp án

Gọi số p, n, e trong nguyên tử nguyên tố M lần lượt là p, n, e

Theo đề bài có: Tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố M là 80

  p+n+e=80 mà p=e2e+n=80    1

Theo đề bài có: Số hạt mang điện gấp 1,2 lần số hạt mang điện âm

 n=1,2e        1,2en=0    2

Từ (1) và (2)  e = p = 25; n = 30

Vậy p = e = 25; n = 30


Câu 2:

Viết các phương trình hóa học xảy ra và nêu hiện tượng khi:

a) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(NO3)2

Xem đáp án

a)

Phương trình hóa học:

2NaHCO3+2KOHK2CO3+Na2CO3+2H2O

K2CO3+BaNO32BaCO3+2KNO3

Na2CO3+ BaNO32 BaCO3+ 2NaNO3

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.


Câu 3:

b) Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom, thu được dung dịch X. Sau đó thêm tiếp vào X một lượng dư dung dịch BaCl2

Xem đáp án

b) Phương trình hóa học

SO2+ Br2+ 2H2OH2SO4+ 2HBr

H2SO4+ BaCl2BaSO4+ 2HCl

Hiện tượng: Sục dư SO2 vào dung dịch Br2 thì dung dịch Br2 nhạt màu dần rồi mất màu. Thêm vào X một lượng dư dung dịch BaCl2 thì dung dịch xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.


Câu 4:

c) Cho mẩu Na vào dung dịch FeCl3

Xem đáp án

c) Phương trình hóa học

2Na +  2H2O    2NaOH  +  H2

3NaOH +  FeCl3   3NaCl +  FeOH3

Hiện tượng: Mẩu Na tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra. Đồng thời tạo kết tủa màu nâu đỏ.


Câu 5:

Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy phân biệt 4 dung dịch sau đây bằng phương pháp hóa học: KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4

Xem đáp án

- Lấy mẫu thử, đánh dấu tương ứng.

- Trộn lần lượt từng mẫu thử với dung dịch Ba(OH)2 dư:

+ Có khí mùi khai thoát ra: NH4NO3

BaOH2 + 2NH4NO3  BaNO32 + 2H2O + 2NH3

+ Có kết tủa xuất hiện trắng: Ca(H2PO4)2

 3CaH2PO42 + 6BaOH2  Ca3PO42+ 2Ba3PO42+ 12H2O

+ Vừa xuất hiện kết tủa trắng, vừa có khí mùi khai thoát ra: (NH4)2SO4

 BaOH2 + NH42SO4  H2O + 2NH3+ BaSO4

+ Không xuất hiện kết tủa hay khí: KCl


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận