Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 24)

  • 15724 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phương trình phản ứng thực hiện chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Na1NaOH2NaHCO33Na2CO34CaCO35CaCl26AgCl

Xem đáp án

Các phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ:

(1) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2

(2) NaOH + CO2 NaHCO3

(3) NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

(4) Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3

(5) CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2↑ + H2O

(6) CaCl2 + 2AgNO3 2AgCl↓ + Ca(NO3)2


Câu 2:

Chỉ dùng thêm dung dịch HCl, hãy phân biệt các dung dịch sau: CaCl2; NaCl; K2CO3; AgNO3; NaNO3. Viết phương trình phản ứng xảy ra, nếu có.

Xem đáp án

- Trích mỗi mẫu thử 1 ít bỏ vào các ống nghiệm khác nhau có đánh số thứ tự.

- Nhỏ dung dịch HCl lần lượt vào các ống nghiệm trên.

+ Ống nghiệm nào xuất hiện khí là ống nghiệm chứa K2CO3.

2HCl + K2CO3 2KCl + CO2↑ + H2O

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là ống nghiệm chứa AgNO3.

HCl + AgNO3 AgCl↓ + HNO3

+ Không có hiện tượng gì là: CaCl2, NaCl, NaNO3.

- Nhỏ dung dịch K2CO3 vào những ống nghiệm không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là ống nghiệm chứa CaCl2.

K2CO3 + CaCl2 CaCO3↓ + 2KCl

+ Không có hiện tượng gì là: NaCl, NaNO3.

- Nhỏ dung dịch AgNO3 vào 2 ống nghiệm trên

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là ống nghiệm chứa NaCl.

AgNO3 + NaCl AgCl↓ + NaNO3

+ Không có hiện tượng gì là: NaNO3.


Câu 3:

Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có dạng RH3. Trong oxit cao nhất của R thì R chiếm 43,66% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.

Xem đáp án

Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hiđro có dạng RH3 R tạo hợp chất với oxi có công thức là R2O5.

%O = 100% - 43,66% = 56,34%

2R5.16=43,66%56,34%R31.

Vậy R là Photpho (P)


Câu 5:

b) Không nên dùng thau, chậu… bằng nhôm để đựng vôi, vữa.

Xem đáp án

b) Vì Al bị hòa tan trong dung dịch có tính kiềm như nước vôi, vữa

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận