Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 29)

  • 15190 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol, mỗi kí hiệu X, Y, Z, T, M, N là một chất vô cơ khác nhau, biết X và M có cùng phân tử khối:

(a) X toY + CO2                                 

(b) Y + H2O → Z

(c) Z + M → N + X + H2O                         

(d) Z + 2M → T + X + 2H2O

Tìm các chất thích hợp để hoàn thành các phương trình hoá học trên.

Xem đáp án

Chọn các chất phù hợp theo bảng sau:

X

Y

Z

T

M

N

CaCO3

CaO  

Ca(OH)2

K2CO3

KHCO3

KOH

 

Phương trình hóa học:

(a) CaCO3  to  CaO + CO2                   

(b) CaO + H2O → Ca(OH)2

(c) Ca(OH)2 + KHCO3 → KOH + CaCO3+ H2O

(d) Ca(OH)2 + 2KHCO3 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O


Câu 2:

Các chất hữu cơ mạch hở A, B, C, D đều có công thức phân tử dạng CnH2nOn

(MA < MB = MC < MD < 100). Biết:

- Chất A phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3.

- Chất B phản ứng được với dung dịch NaHCO3.

- Chất C phản ứng được với Na và tham gia phản ứng tráng bạc.

- Dung dịch chất D làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, D phản ứng với Na dư thì số mol H2 thu được bằng số mol D tham gia phản ứng.

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D.

Xem đáp án

Ta có MCnH2nOn = 30n < 100 n < 103  Vậy n = 1; 2; 3

Mà MA < MB = MC < MD < 100

nên MA = 30 , công thức phân tử của A là CH2O.

MB = MC = 30.2 = 60 (g/mol), công thức phân tử của B, C là C2H4O2

MD = 30.3 = 90 (g/mol) công thức phân tử của D là C3H6O3

Vì chất A phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 nên A có nhóm –CHO.

Vậy công thức cấu tạo của A là HCHO

Vì chất B phản ứng được với dung dịch NaHCO3 nên B có nhóm –COOH.

Vậy công thức cấu tạo của B là CH3COOH.

Vì chất C phản ứng được với Na và tham gia phản ứng tráng bạc nên C có nhóm -OH và -CHO. Vậy công thức cấu tạo của C là

Vì dung dịch chất D làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, D phản ứng với Na dư thì số mol H2 thu được bằng số mol D tham gia phản ứng nên D có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -OH. Vậy công thức của D là CH2OH-CH2-COOH hoặc CH3-CHOH-COOH.


Câu 3:

Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hoá học khi thực hiện các thí nghiệm sau:

a) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3.

Xem đáp án

a) Xuất hiện kết tủa trắng keo, kết tủa tăng dần đến cực đại rồi tan trở lại.

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O


Câu 4:

b) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Xem đáp án

b) Xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu

2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

8 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận