Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 4)

  • 15696 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau:

a. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án

a. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Hiện tượng: có kết tủa trắng xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần.

Phương trình hóa học:

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓+ H2O

CO2 + BaCO3↓+ H2O → Ba(HCO3)2.


Câu 2:

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hiện tượng: Mảnh nhôm tan dần và có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được sau phản ứng không có màu.

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2


Câu 3:

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Xem đáp án

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Hiện tượng: Dung dịch brom mất màu, xuất hiệt kết tủa trắng.

Phương trình hóa học:

SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.


Câu 4:

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Xem đáp án

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Hiện tượng: Có kết tủa và bọt khí xuất hiện.

Phương trình hóa học:

2 NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O


Câu 5:

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Xem đáp án

a.

Gọi px; py lần lượt là số proton của X và Y.

nx; ny lần lượt là số nơtron của X và Y.

Đặt px + pY = P; nx + nY = N. Theo bài ra ta có hệ phương trình

2P+N=782PN=26P=26N=26

 pX+pY=26pXpY=103pX=20pY=6

Vậy X là Ca, Y là C.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận