Câu hỏi:

25/08/2022 1,275

A, B, C, D, E là hợp chất hữu cơ mạch hở khác nhau (chứa C, H, O) và đều có phân tử khối bằng 60. Cho các chất lần lượt tác dụng với Na, NaHCO3, dung dịch NaOH kết quả thí nghiệm thu được như sau: (dấu (+) là có phản ứng; dấu (-) là không phản ứng)

 

A

B

C

D

E

Na

+

-

+

+

-

NaHCO3

+

-

-

-

-

NaOH

+

+

-

-

-

Biết rằng C là hợp chất đơn chức. Xác định các chất A, B, C, D, E và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- A phản ứng với cả Na, NaHCO3, NaOH nên A là axit cacboylic CH3COOH

- B chỉ phản ứng với NaOH nên B là este HCOOCH3.

- C đơn chức phản ứng với Na nên C chứa H linh động, C là CH3CH2CH2OH hoặc CH3CH(OH)CH3

- D là HO-CH2-CHO

- E không phản ứng với chất nào nên E là CH3-O-CH2-CH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 10,288

Câu 2:

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 25/08/2022 8,584

Câu 3:

Hỗn hợp X có khối lượng 28,11 gam gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 hòa tan hết trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa.

- Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với khối lượng đem nhiệt phân.

- Phần 3 phản ứng được với tối đa V ml dung dịch KOH 1M.

Xác định công thức 2 muối và tính giá trị của V.

Xem đáp án » 25/08/2022 4,897

Câu 4:

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 3,277

Câu 5:

Cho 21,7 gam hỗn hợp R gồm Fe, Mg và Al vào 500 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 2M (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí B và dung dịch C.

a. Chứng tỏ trong C còn axit dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,721

Câu 6:

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,399

Câu 7:

X là este có công thức đơn giản nhất là C2H3O2 được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Tìm công thức phân từ và viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,331

Bình luận


Bình luận