Câu hỏi:

25/08/2022 761

Từ FeS2, O2, H2O và NaCl (chất xúc tác và các điều kiện thí nghiệm có đủ), viết phương trình phản ứng điều chế Fe2(SO4)3, FeSO4, Fe(OH)3.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các phương trình hóa học xảy ra như sau:

Điều chế Fe2(SO4)3:

4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 to,V2O5 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4.

Fe2O3 + 3H2SO4Fe2(SO4)3 + 3H2O

Điều chế Fe(OH)3:

2NaCl + 2H2O dpddcmn 2NaOH + H2 + Cl2.

Fe2(SO4)3 + 6NaOH→ 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Điều chế FeSO4:

Fe2O3 + 3H2  to2Fe + 3H2O

Fe + H2SO4 (loãng)FeSO4 + H2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 10,239

Câu 2:

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 25/08/2022 8,533

Câu 3:

Hỗn hợp X có khối lượng 28,11 gam gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 hòa tan hết trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa.

- Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với khối lượng đem nhiệt phân.

- Phần 3 phản ứng được với tối đa V ml dung dịch KOH 1M.

Xác định công thức 2 muối và tính giá trị của V.

Xem đáp án » 25/08/2022 4,885

Câu 4:

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 3,261

Câu 5:

Cho 21,7 gam hỗn hợp R gồm Fe, Mg và Al vào 500 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 2M (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí B và dung dịch C.

a. Chứng tỏ trong C còn axit dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,718

Câu 6:

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,362

Câu 7:

X là este có công thức đơn giản nhất là C2H3O2 được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Tìm công thức phân từ và viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,275

Bình luận


Bình luận