Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2398 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

Xem đáp án

Sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với axit tạo muối và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O  

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho các oxit axit sau: CO2; SO3; N2O5; P2O5. Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là:

Xem đáp án

CO2 có axit tương ứng là H2CO3

SO3 có axit tương ứng là H2SO4

N2O5 có axit tương ứng là HNO3

P2O5 có axit tương ứng là H3PO4       
Chọn đáp án D.

Câu 3:

Khi Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm của phản ứng là

Xem đáp án

Kim loại có nhiều hóa trị phản ứng với HCl, H2SO4 loãng tạo muối hóa trị thấp.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Trong hơi thở, chất khí làm đục nước vôi trong là:

Xem đáp án

Khí CO2 làm đục nước vôi trong. Do CO2 phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa CaCO3 trắng.

Phương trình phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3↓ (đỏ nâu)

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận