Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 3)

  • 2405 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Oxit là:

Xem đáp án

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.

Ví dụ: sắt(II) oxit FeO; nhôm oxit Al2O3; cacbon đioxit CO2; lưu huỳnh trioxit SO3

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Oxit axit tác dụng với nước tạo axit.

Trong các đáp án trên chỉ có P2O5 là oxi axit, các đáp án còn lại là oxit bazơ.

Phương trình phản ứng:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Đồng(II) oxit (CuO) tác dụng được với:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

Xem đáp án

Oxit lưỡng tính là oxit vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch bazơ.

Một số oxit lưỡng tính thường gặp: Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3, SnO2, PbO,…

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại:

Xem đáp án

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng Ba

- Trích mẫu thử của từng dung dịch ra ống nghiệm có đánh số.

- Cho một mẩu Ba nhỏ vào hai ống nghiệm.

+ Mẩu Ba tan trong dung dịch đồng thời có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng thì mẫu thử là H2SO4.

Ba + H2SO4 → BaSO4↓ + H2

+ Mẩu Ba tan trong dung dịch và chỉ thấy có khí thoát ra thì mẫu thử là HCl.

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Chọn đáp án B.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận