Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 4)

  • 2383 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy chất đều là oxit bazơ:

Xem đáp án

A. Loại vì SO2 là oxit axit.

B. Loại vì CO là oxit trung tính.

C. Loại vì SO2, P2O5, CO2 đều là oxit axit.

D. Chọn vì CuO, Na2O, BaO đều là oxit bazơ.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

Xem đáp án

M khí = 32.  = 32.2 = 64 đvC

MN2O = 14.2 + 16 = 44 đvC

MSO2 = 32 + 16.2 = 64 đvC

MSO3 = 32 + 16.3 = 80 đvC

MCO2 = 12 + 16.2 = 44 đvC

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

Xem đáp án

Tất cả các oxit trong các đáp án trên đều tác dụng được với nước.

Chỉ các oxit bazơ tác dụng được với HCl tạo muối và nước.

A. Loại vì SO3, CO2  không tác dụng với HCl.

B. Loại vì P2O5 không tác dụng với HCl.

C. Loại vì SO3, P2O5 không tác dụng với HCl.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Để nhận biết 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng: 

Xem đáp án

- Dùng quỳ tím ẩm để nhận biết hai oxit trên.

- Oxit làm quỳ tím ẩm hóa xanh là CaO.

Do CaO phản ứng với nước tạo dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh.

CaO + H2O → Ca(OH)2

- Oxit không làm đổi màu quỳ tím là MgO.

Do MgO không tác dụng với nước.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho 0,2 mol canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án

nHCl = 0,5.1 = 0,5 mol

           CaO + 2HClCaCl2+ H2OBai  ra:  0,2                    0,5   mol

 

Xét tỉ lệ: 0,21<0,52 → CaO hết, HCl dư.

nCaCl2 = nCaO = 0,2 mol

 mCaCl2= 0,2.111 = 22,2 gam

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận