Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 2)

  • 2406 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Oxit bazơ không có tính chất tác dụng được với kim loại.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

Xem đáp án

SO2 là chất góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Các oxit tác dụng được với nước là

Xem đáp án

Các oxit: PbO2; Al2O3; FeO không tác dụng với nước.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Dẫn từ từ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 12,8 gam NaOH sản phẩm thu được là muối Na2CO3. Khối lượng muối Na2CO3 thu được là:

Xem đáp án

nCO2 = 3,13622,4  = 0,14 mol

nNaOH  = 12,840  = 0,32 mol

             CO2+ 2NaOHNa2CO3+ H2OBai  ra:  0,14                  0,32  mol

 

Xét tỉ lệ:  0,141<0,322→ CO2 phản ứng hết, NaOH dư

 nNa2CO3=nCO2 = 0,14 mol

mNa2CO3  = 0,14.106 = 14,84 gam

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric là

Xem đáp án

NaOH + HCl → NaCl + H2O

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

Chú ý:

- Phản ứng trung hòa axit - bazơ luôn xảy ra.

- Phản ứng giữa axit và muối xảy ra với điều kiện: sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Chọn đáp án B.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận