Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hoá 9 có đáp án (Mới nhất) (Đề 5)

  • 2393 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chỉ ra các chất tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ:

Xem đáp án

A. Loại vì CuO, Al2O3 không tan được trong nước.

B. Chọn. Na2O, BaO tan trong nước tạo dung dịch bazơ

Phương trình phản ứng:

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

C. Loại vì SO2, CO2 tan trong nước tạo dung dịch axit.          

D. Loại vì P2O5, SO3 tan trong nước tạo dung dịch axit.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Chỉ ra dãy gồm toàn các oxit axit:   

Xem đáp án

CaO là oxit bazơ

CO là oxit trung tính.

→ Không có dãy nào chỉ gồm toàn các oxit axit.                                                                      

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Những dãy oxit nào dưới đây tác dụng được với dung dịch HCl.

Xem đáp án

Những oxit bazơ tác dụng được với dung dịch HCl tạo muối và nước.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

Xem đáp án

- Dùng nước để nhận biết ba oxit trên.

- Hòa tan ba mẫu thử của ba oxit vào nước.

+ Mẫu thử tan trong nước là Na2O.

Na2O + H2O → 2NaOH

+ Hai mẫu thử không tan trong nước là MgO và Al2O3.

- Nhỏ vài giọt dung dịch tạo thành sau khi hòa tan Na2O trong nước vào 2 mẫu thử không tan trong nước.

+ Mẫu thử tan là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

+ Mẫu thử không tan là MgO.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Hòa tan hết 12,4 gam natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

Xem đáp án

Na2O + H2O → 2NaOH

nNa2O=12,462 = 0,2 mol

Theo phương trình phản ứng: nNaOH = 2.nNa2O  = 2.0,2 = 0,4 mol

CM NaOH = 0,40,5  = 0,8M

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận