Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 6)

  • 15707 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) Axit axetic.

Xem đáp án

b) 2Na + 2CH3COOH 2CH3COONa + H2

NaOH + CH3COOH CH3COONa + H2O

Na2CO3 + 2CH3COOH 2CH3COONa + CO2 + H2O


Câu 3:

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Tinh bột (1) Glucozơ (2) Rượu Etylic (3) Axit axetic (4) Etyl axetat

Xem đáp án

Phương trình hóa học:

(C6H10O5)n + nH2O axit,t0 nC6H12O6

C6H12O6 men  ruou2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 men  giamCH3COOH

CH3COOH + C2H5OH axit,t0 CH3COOC2H5 + H2O


Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn a mol Ba vào dung dịch chứa a mol HCl, thu được dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch X lần lượt vào ống nghiệm riêng biệt đựng các chất sau: dung dịch Na2SO4, Al (rắn), dung dịch (NH4)2CO3, dung dịch AlCl3. Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu có) trong các ống nghiệm trên.

Xem đáp án

Phương trình hóa học:

Ba + 2HCl BaCl2+ H2                   112a        a            12a

Ba + 2H2O  BaOH2+ H2             212a    12a         

Dung dịch X: BaCl2:a2molBa(OH)2:a2mol

* Tác dụng với dung dịch Na2SO4:

Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl

Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2NaOH

* Tác dụng với Al:

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 + 3H2

* Tác dụng với dung dịch (NH4)2CO3:

(NH4)2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NH4Cl

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NH3 + 2H2O

* Tác dụng với dung dịch AlCl3:

2AlCl3 + 3Ba(OH)2  3BaCl2 + 2Al(OH)3

2Al(OH)3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + 4H2O     


Câu 5:

Nung 82,4 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và NaHCO3 đến khối lượng không đổi, thu được 70 gam chất rắn. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

Xem đáp án

Gọi số mol NaHCO3 là 2a. Phương trình hóa học:

2NaHCO3 t°Na2CO3+ H2O + CO22a                   a                a                 a      mol

Theo phương trình khối lượng giảm do H2O và CO2 thoát ra:

mchất rắn ban đầu  -  mchất rắn sau phản ứng = mCO2+mH2O= 82,4 – 70 = 12,4 gam.

(18 + 44)a = 12,4

a = 0,4 mol

Phần trăm khối lượng các chất:

%mNaHCO3=84.2a82,4.100%=40,8%%mNa2CO3=100%40,8%=59,2%


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận