Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 7)

  • 15738 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):

Na (1) Na2O(2) NaOH(3) NaHCO3 (4)Na2CO3 (5) NaCl (6) Na

Xem đáp án

(1) 4Na + O2 2Na2O

(2) Na2O + H2O 2NaOH

(3) NaOH + CO2 NaHCO3

(4) 2NaHCO3  to Na2CO3 + CO2 + H2O

(5) Na2CO3  + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O

(6) 2NaCl  + 2H2O comang  ngandien  phan  dung  dich 2NaOH + Cl2 + H2


Câu 2:

A1 là muối có khối lượng phân tử 64 đvC và có công thức đơn giản là NH2O; A2 là 1 oxit của nitơ có tỉ lệ MA1MA2=1611.  Xác định công thức phân tử của A1 và A2.

Xem đáp án

Công thức đơn giản nhất của A1 là NH2O

Công thức phân tử của A1 là (NH2O)n

Vì khối lượng phân tử của A1 là 64 đvC

32n = 64 n = 2

Công của A1 là N2H4O2

Do MA1MA2=1611MA2=11.6416=44 đvC

Gọi công thức phân tử của A2 là NxO (x, y nguyên dương)

14x + 16y = 44 (y nguyên dương, y < 3)

+ y = 1 Þ x = 2 công thức phân tử của A2 là N2O

+ y = 2 x =67  (loại)

Vậy A1 là N2H4O2 hay NH4NO2, A2 là N2O


Câu 3:

Dung dịch X là dung dịch gồm Ba(OH)2 a mol/lít và NaOH b mol/lít. Hấp thụ hết khí CO2 vào 200 ml dung dịch X. Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau:

 

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Thể tích khí CO2 (lít), đktc

5,60

10,08

Khối lượng kết tủa (gam)

29,55

9,85

Tính a, b,

Xem đáp án

Theo đề ra ta có:

 nBa(OH)2=0,2anNaOH=0,2b;

Thí nghiệm 1: nCO2=5,622,4=0,25(mol)n=  nBaCO3=  29,55197  =  0,15(mol)

Thí nghiệm 2:nCO2  =  10,0822,4  =  0,45(mol)n  =  nBaCO3  =  9,85197  =   0,05(mol)

Các phương trình hóa học xảy ra

Ba(OH)2 + CO2 BaCO3↓ + H2O

2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3

BaCO3↓ + CO2 + H2O Ba(HCO3)2

Tại thí nghiệm 1: Kết tủa chưa bị tan

Nên n=nBa(OH)2=   0,15(mol)0,2a  =  0,15   a  =  0,75 

Tại thí nghiệm 2: Kết tủa tan một phần nên

n=   2nBa(OH)2  +  nNaOH  -  nCO2⇒0,05  =  2.0,2a  +  0,2b  -  0,45

Thay a = 0,75 ta được b = 1

Vậy a = 0,75; b = 1


Câu 4:

Hỗn hợp A gồm Mg và kim loại R. Hòa tan hết 12,0 gam A trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu cho 12,0 gam A trên tác dụng với khí Clo dư thì thu được 38,625 gam hỗn hợp muối. Xác định tên kim loại R. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án

Gọi hóa trị của kim loại R là n (n = 1, 2, 3), số mol của Mg và R lần lượt là a, b (mol)

nH2=6,7222,4=0,3(mol)

Mg + 2HCl   MgCl2+ H2a                                         a   mol

2R + 2nHCl 2RCln+ nH2b                                      nb2  mol

Mg + Cl2MgCl2a                                                 a

2R + nCl22RClnb                                    b

Theo đề bài ta có: 24a + Rb = 12        (1)

A + nb2  = 0,3 hay 2a + nb = 0,6          (2)

Từ (1) và (2) ta có: 95a + (R + 35,5n)b = mmuối = 33,3g < 38,625g

Þ R là kim loại có hóa trị thay đổi

Gọi hóa trị của R lần lượt là x và y trong các phản ứng (1 x y 3)

Mg + 2HCl MgCl2+ H2a                                        a  mol

2R + 2xHCl 2RClx+ xH2b                                          xb2  mol

Mg + Cl2MgCl2a                           a   mol

2R + yCl22RClyb                      yb2                          b     mol

Khi đó ta có:mCl2 = 38,62512 = 26,625g

 nCl2=26,62571=0,375 (mol)

Ta có hệ         24a + Rb = 12                                 2a + xb = 0,6          a  +  yb2  =  0,375

Với x = 2, y = 3 ta có                                    

a + b = 0,32a + 3b = 0,375a=0,15b=0,15(mol)

mR = 12 - 0,15.24 = 8,4g

(gMR=8,40,15=56/mol)

Vậy R là Fe


Câu 5:

Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích bằng cách viết phương trình hóa học khi tiến hành. các thí nghiệm sau:

a) Dẫn khí axetilen vào dung dịch brom màu da cam.

Xem đáp án

a) Dẫn khí axetilen vào dung dịch brom màu da cam.

Hiện tượng: dung dịch brom bị mất màu da cam

CH≡CH(k) + 2Br2(dd) → CHBr2 – CHBr2(l)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận