Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 8

  • 1542 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được dung dịch B, khí SO2 thoát ra. Nếu cho hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch C, chất rắn không tan D và khí E. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch C thu được kết tủa F. Nung F ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn G, cho khí CO dư qua G nung nóng đến khối lượng không đổi thu được chất rắn H.

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Xem đáp án

+ Dung dịch B: Al2(SO4)3, CuSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4.

Phương trình phản ứng:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 1)

 + Dung dịch C: AlCl3, FeCl2, CuCl2, HCl dư.

+ Chất rắn D: Cu dư; khí E: H2

Phương trình phản ứng:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 2)

 + Kết tủa F: Cu(OH)2, Fe(OH)2.

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 3)

 +Chất rắn G: CuO, Fe2O3.

+ Chất rắn H: Cu, Fe.

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 4)

 *Nhận xét:

Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 5)

 (M là kim loại, trừ Au, Pt; n là hóa trị cao nhất của M)

Hợp chất của kim loại có hóa trị không cao nhất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng thu được muối sunfat (hóa trị cao nhất của kim loại) + SO2 + H2O

Thí dụ:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 6)

Cu, Ag là kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hóa học nên không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

Fe3O4 được coi là hỗn hợp 2 oxit FeO và Fe2O3 với tỉ lệ mol 1 : 1

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 7)

Thí dụ:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 8)

Khi đun nóng, CO khử được oxit của kim loại sau Al trong dãy hoạt động hóa học:

Xác định các chất có trong B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (ảnh 9)

 


Câu 2:

Cho 5 dung dịch không màu đựng trong 5 bình mất nhãn gồm: NaHSO4, NaCl, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2. Không được dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nêu phương pháp nhận biết các dung dịch trên.

Xem đáp án

Lấy ra mỗi hóa chất một ít cho vào 5 ống nghiệm, đánh số thứ tự từ 1 – 5.

- Đun nóng các dung dịch:

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 (nhóm I).

Cho 5 dung dịch không màu đựng trong 5 bình mất nhãn gồm: NaHSO4, NaCl, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2. Không được dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nêu phương pháp nhận biết các dung dịch trên. (ảnh 1)

 + Dung dịch không có hiện tượng gì là dung dịch NaHSO4, NaCl, Na2CO3 (nhóm II)

- Lấy lần lượt các dung dịch nhóm (I) nhỏ lần lượt vào các dung dịch nhóm (II).

*Dấu hiệu nhận biết các dung dịch thuộc nhóm I

+ Dung dịch ở nhóm I xuất hiện khí bay lên với 1 dung dịch nhóm II và xuất hiện kết tủa với 1 dung dịch khác của nhóm II là Mg(HCO3)2.

+ Dung dịch ở nhóm I vừa xuất hiện khí bay và vừa có kết tủa với 1 dung dịch nhóm II thì dung dịch nhóm I là Ba(HCO3)2.

*Dấu hiệu nhận biết các dung dịch thuộc nhóm II

+ Dung dịch ở nhóm II xuất hiện khí bay lên với 2 dung dịch nhóm I là dung dịch NaHSO4.

+ Dung dịch ở nhóm II xuất hiện kết tủa với 2 dung dịch nhóm I là dung dịch Na2CO3.

+ Dung dịch còn lại ở nhóm II là NaCl

Cho 5 dung dịch không màu đựng trong 5 bình mất nhãn gồm: NaHSO4, NaCl, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2. Không được dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nêu phương pháp nhận biết các dung dịch trên. (ảnh 2)
 

Câu 3:

Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). (ảnh 1)

Xem đáp án

A: (C6H10O5)n; B: C6H12O6; D: C2H5OH; E: CH3COOH; F: CH3COOC2H5; G: CH3COONa

Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). (ảnh 2)

 *Nhận xét: Phương trình của phản ứng vôi tôi xút:

Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). (ảnh 3)
 

Câu 4:

Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế các chất PVC (Poli (vinylclorua)), PE (Polietilen).

Xem đáp án

Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế các chất PVC (Poli (vinylclorua)), PE (Polietilen). (ảnh 1)

*Nhận xét:

H2 (Ni, to) chuyển được C=C, C   thành C – C.

Thí dụ:

Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế các chất PVC (Poli (vinylclorua)), PE (Polietilen). (ảnh 2)

 H2 (Pd, PbCO3, to) chỉ chuyển được  C C thành C = C

Thí dụ:

Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế các chất PVC (Poli (vinylclorua)), PE (Polietilen). (ảnh 3)

Câu 5:

X, Y là hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở (trong phân tử chỉ chứa C, H, O) có khối lượng mol phân tử bằng 74 g/mol. X tác dụng được với cả Na, NaOH; Y chỉ tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. Viết công thức cấu tạo có thể có của X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra ở trên.

Xem đáp án

Do X, Y đơn chức tác dụng được với NaOH nên X, Y là axit hoặc este.

X tác dụng được với Na, NaOH nên X là axit.

Y chỉ tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na nên Y là este.

Đặt công thức của X, Y là CxHyO2.

Viết công thức cấu tạo có thể có của X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra ở trên. (ảnh 1)

 Vậy CTPT: C3H6O2

X: CH3CH2COOH

Y: CH3COOCH3 hoặc HCOOCH2CH3.

Phương trình phản ứng:

Viết công thức cấu tạo có thể có của X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra ở trên. (ảnh 2)

 *Nhận xét:

- Tác dụng với Na đặc trưng cho hợp chất có hiđro linh động như ancol, axit,…:

Viết công thức cấu tạo có thể có của X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra ở trên. (ảnh 3)

 - Tác dụng với dung dịch NaOH đặc trưng cho axit, este:

Viết công thức cấu tạo có thể có của X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra ở trên. (ảnh 4)

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận