Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 3

  • 1545 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Na2O tác dụng với H2O tạo ra dung dịch bazơ.

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: (ảnh 1)

 CO2, SO2, P2O5 tác dụng với H2O taoh ra dung dịch axit:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: (ảnh 2)

Câu 2:

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số mol CO2 là:

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là: (ảnh 1)

Phương trình hóa học:

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là: (ảnh 2)

 


Câu 3:

Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

P2O5 tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, do đó P2O5 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.


Câu 4:

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng, thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số mol Mg là

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng, thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: (ảnh 1)

Phương trình hóa học:

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng, thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: (ảnh 2)

 


Câu 5:

Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:

Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận