Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 5

  • 1417 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3 – O – CH3. Số chất trong dãy phản ứng được với Na là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các chất tác dụng được với Na là C2H5OH và CH3COOH.

Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3 – O – CH3. Số chất trong dãy phản ứng được với Na là: (ảnh 1)

 


Câu 2:

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl cũng được muối X. Kim loại M có thể là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ag, Cu không tác dụng với dung dịch HCl nên loại A, C.

M tác dụng với Cl2 và HCl thu được cùng 1 muối nên M hóa trị không đổi.

Vậy M có thể là Zn.

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl cũng được muối X. Kim loại M có thể là: (ảnh 1)

 Fe tác dụng với Cl2 và HCl thu được 2 loại muối:

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl cũng được muối X. Kim loại M có thể là: (ảnh 2)

 


Câu 3:

Cho dãy các kim loại: Fe, Ag, Cu, Al. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thứ tự dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe.

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.


Câu 4:

Etilen có công thức cấu tạo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức cấu tạo của etilen là: CH2 = CH2.


Câu 5:

Nguyên tử nguyên tố (X) có điện tích hạt nhân là 9+, có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 7 electron. Vị trí của (X) trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X có điện tích hạt nhân 9+ nên X thuộc ô số 9.

X có 2 lớp electron nên X thuộc chu kỳ 2.

X có 7 electron lớp ngoài cùng nên X thuộc nhóm VII.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận