Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 6

  • 1438 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng.

Xem đáp án

+ Đơn chất cần chọn là Al hoặc Zn:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng. (ảnh 1)

 + Oxit cần chọn là Al2O3 hoặc ZnO

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng. (ảnh 2)

 + Hiđroxit cần chọn là Al(OH)3 hoặc Zn(OH)2:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng. (ảnh 3)

 + Muối cần chọn là NaHCO3, (NH4)2CO3 hoặc KHS, Pb(NO3)2 hoặc …:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng. (ảnh 4)

 *Nhận xét:

- Kim loại có tính oxit, hiđroxit lưỡng tính như Al, Zn… vừa tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH, KOH, Ba(OH)2,…).

- Oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO,…) vừa tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH, KOH, Ba(OH)2,…).

- Hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2…) vừa tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH, KOH, Ba(OH)2,…).

- Các muối axit của axit yếu (NaHCO3, KHS, KHSO3…) vừa tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng với dung dịch bazơ (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…).


Câu 2:

Hãy nêu phương pháp loại bỏ khí có lẫn trong các khí khác và viết các phương trình hóa học.

a. CO2 có lẫn trong CO.

Xem đáp án

Sục hỗn hợp qua lượng dư dung dịch có tính bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2:

CO2 có lẫn trong CO. (ảnh 1)

 CO2 bị hấp thụ theo phản ứng sau:

CO2 có lẫn trong CO. (ảnh 2)

Thu khí thoát ra ta được CO.


Câu 3:

b. SO2 có lẫn trong C2H4.

Xem đáp án

Sục hỗn hợp qua lượng dư dung dịch có tính bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2:

b. SO2 có lẫn trong C2H4. (ảnh 1)

 SO2 bị hấp thụ theo phản ứng sau:

b. SO2 có lẫn trong C2H4. (ảnh 2)

Thu khí thoát ra ta được C2H4.


Câu 4:

c. SO3 có lẫn trong SO2.

Xem đáp án

Sục hỗn hợp khí qua lượng dư dung dịch BaCl2 hoặc Ba(NO3)2:

c. SO3 có lẫn trong SO2. (ảnh 1)

 SO3 bị hấp thụ theo phản ứng sau:

c. SO3 có lẫn trong SO2. (ảnh 2)

 Thu khí thoát ra ta được SO2.


Câu 5:

d. Sục hỗn hợp khí qua lượng dư nước brom

Xem đáp án

Sục hỗn hợp khí qua lượng dư nước brom:

d. Sục hỗn hợp khí qua lượng dư nước brom (ảnh 1)

SO2 bị hấp thụ theo phản ứng sau:  

Thu khí thoát ra ta được CO2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận