Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 4

  • 1543 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ca(OH)2 không tác dụng với dung dịch NaOH nên loại B.

FeO không tác dụng với dung dịch NaOH nên loại C

CuO, KNO3 không tác dụng với dung dịch NaOH nên loại D

Dãy gồm các chất tác dụng với dung dịch NaOH là CO2, HCl, FeCl2:

Dãy các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là: (ảnh 1)
 

Câu 2:

Nhóm chất gồm các hidrocacbon là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hidrocacbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố C và H.

Các hidrocacbon là: C2H4, CH4, C2H2, C6H6.


Câu 4:

Axit axetic có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy chất tác dụng với axit axetic là K, NaOH, CaCO3, CaO:

Axit axetic có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây? (ảnh 1)
 

Câu 5:

Nguyên tố X có 13 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X có 13 electron nên X thuộc ô số 13

X có 3 lớp electron nên X thuộc chu kỳ 3

X có 3 electron lớp ngoài cùng nên X thuộc nhóm III


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận