Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 2

  • 1548 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong 1 nhóm khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng dần.

Trong 1 chu khì khi đi từ trái qua phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần.

Mg, Ca, Ba thuộc cùng 1 nhóm II nên suy ra Tính kim loại: Mg (12+) < Ca (20+) < Ba (56+).

Mg, Al thuộc cùng chu kì 2 nên suy ra Tính kim loại: Mg (12+) > Al (13+).

Vậy tính kim loại giảm dần là: Ba > Ca > Mg > Al.


Câu 2:

Nguyên tố X có 12 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X có 12 electron nên suy ra X thuộc ô số 12.

X có 3 lớp electron nên suy ra X thuộc chu kì 3.

X có 2 electron lớp ngoài cùng nên suy ra X thuộc nhóm II.


Câu 3:

Để dập tắt đám cháy bằng xăng dầu, người ta không dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xăng, dầu nhẹ hơn nước, không tan trong nước do đó không thể dập tắt đám cháy xăng dầu bằng nước.


Câu 4:

Loại đường mà bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Glucozơ là loại đường được truyền vào đường tĩnh mạch cho bệnh nhân.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là: (ảnh 1)

 Số mol các chất là:

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là: (ảnh 2)

 Đốt cháy A thu được CO2, H2O nên A chứa C, H và có thể có O.

Đặt công thức của A là CxHyOz.

Sơ đồ phản ứng:

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là: (ảnh 3)

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận