Câu hỏi:

26/08/2022 149

Có các chất lỏng A, B, D, E, F không theo thứ tự gồm: Benzen, ancol etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ, nước. Biết kết quả của những thí nghiệm như sau:

- Cho tác dụng với Na thì E không phản ứng.

- Cho tác dụng với CaCO3 thì chỉ có D phản ứng, có khí thoát ra.

- Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (hay Ag2O/NH3) thì B phản ứng tạo ra bạc.

- Khi đốt trong không khí thì A không cháy.

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

E không tác dụng với Na nên E là benzen (C6H6).

D tác dụng với CaCO3 nên D là axit axetic (CH3COOH):

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng). (ảnh 1)

 B có phản ứng tráng bạc nên B là glucozơ (C6H12O6):

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng). (ảnh 2)

 A không cháy nên A là H2O.

F là C2H5OH (ancol etylic)

*Nhận xét:

Tác dụng với Na đặc trưng cho hợp chất hiđro linh động như H2O, C2H5OH, CH3COOH,…:

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng). (ảnh 3)

 Tác dụng với CaCO3, Na2CO3,… đặc trưng cho hợp chất có tính axit như CH3COOH, C2H5OH, HOOC – COOOH,…:

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng). (ảnh 4)

 Tham gia phản ứng tráng bạc đặc trưng cho hợp chất có nhóm CHO như CH3CHO, glucozơ,…:

Xác định A, B, D, E, F (không cần viết các phương trình phản ứng). (ảnh 5)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm M và R2O, trong đó M là kim loại thuộc nhóm IIA và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết vào 400ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y chứa 38 gam các chất tan có cùng nồng độ mol.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Xác định kim loại M và R.

Xem đáp án » 26/08/2022 5,990

Câu 2:

Có 3 ống nghiệm đựng 5 chất bột riêng biệt gồm: Mg(OH)2, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH. Chỉ được dùng thêm H2O và CO2 hãy trình bày cách nhận biết các chất đó.

Xem đáp án » 26/08/2022 3,198

Câu 3:

Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 2 mol axit phản ứng, còn lại 0,264a gam chất rắn không tan. Mặt khác khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư nung nóng, thu được 84 gam chất rắn.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,519

Câu 4:

Cho sơ đồ:

viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5. (ảnh 1)

Xác định A, B, D, E, F, G, M (là ký hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau), viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,545

Câu 5:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,295

Câu 6:

Có hỗn hợp Na, Ba, Fe, Cu. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp (khối lượng mỗi kim loại không thay đổi).

Xem đáp án » 26/08/2022 1,215

Câu 7:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/08/2022 555

Bình luận


Bình luận