Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

  • 7037 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản giữa gang và thép là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khi cho các kim loại Mg, Fe, Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl đều thu được 6,72 lít H2 (đktc). Kim loại tiêu tốn ít nhất (theo số mol) là

Xem đáp án

Đáp án D

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nH2 = 0,3 mol => nFe = 0,3 mol, nMg = 0,3 mol và nAl = 0,2 mol


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận