Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

  • 7047 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng quan sát được khi cho một ít Na vào nước là

Xem đáp án

Đáp án A

Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dung dịch và tan dần


Câu 2:

Để nhận biết các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4 đựng trong các bình riêng rẽ, người ta có thể dùng

Xem đáp án

Đáp án B

Đung dung dịch NaOH thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4.

Chỉ FeSO4 cho kết tủa Fe(OH)2 màu xanh.

Dùng FeSO4 thử với các dung dịch: BaCl2, KNO3, Na2SO4.

Chỉ BaCl2 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.

Dùng BaCl2 thử với các dung dịch: KNO3, Na2SO4.

Chỉ Na2SO4 cho kết tủa BaSO4 màu trắng.

Còn lại là dung dịch KNO3


Câu 3:

Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3 tạo ra Ag và Cu(NO3)2 được gọi là phản ứng

Xem đáp án

Đáp án C

Cu thay thế Ag vào AgNO3


Câu 4:

Tổng hệ số cân bằng nhỏ nhất của phương trình hóa học:

Cu + H2SO4 đặc to CuSO4 + SO2 + H2O là

Xem đáp án

Đáp án B

Cân bằng phương trình phản ứng:

Cu + 2H2SO4 đặc to→ CuSO4 + SO2 + 2H2O


Câu 5:

Để phân biệt 3 chất bột màu trắng: CaCO3, nhôm và NaCl người ta có thể chỉ sử dụng

Xem đáp án

Đáp án A

Hòa tan các chất vào nước. Chất tan được là NaCl.

Hòa tan CaCO3, nhôm vào dung dịch NaOH. Chất tan được là nhôm. Còn lại là CaCO3


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận