Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trọng Đức
21:50 - 04/01/2021

cau 1 FeO+Mg ->Fe+Mgo

Khoa Minh
21:55 - 10/12/2023

FeO+H2-> Fe + H2O
Fe + 2HCl ->FeCl2 + H2
FeCl2 + 2NaOH ->Fe(OH)2 + 2NaCl
Fe(OH)2 + H2SO4-> FeSO4 + 2H2O