Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 9)

  • 15722 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tổng số hạt p, n, e của hai nguyên tử các nguyên tố A và B là 177; trong đó: tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 8.

a) Xác định các nguyên tố A và B.

Xem đáp án

a)

Gọi PA, NA, PB, NB lần lượt là số proton, nơtron của nguyên tử nguyên tố A và B.

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

(2PA+NA)+(2PB+NB)=177(2PA+2PB)(NA+NB)=472PB2PA=8

2(PA+PB)+(NA+NB)=1772(PA+PB)(NA+NB)=47PBPA=4

PA+PB=56NA+NB=65PBPA=4

PA=26  (ZA=26)PB=30  (ZB=30)

A là Fe, B là Zn.


Câu 2:

b) Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm AB tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 39,9 gam hỗn hợp muối khan. Nếu cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị của m.

Xem đáp án

b)

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y.

Fe + 2HCl FeCl2 + H2                             (1)

 x                     x             mol

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2                           (2)

 y                  y            mol

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

56x+65y=18,6127x+136y=39,9x=0,1y=0,2

Vậy nFeCl2=nFe=0,1  molnZnCl2=nZn=0,2  mol 

ZnCl2 + 2AgNO3 Zn(NO3)2 + 2AgCl                (3)

 0,2                                             0,4          mol

FeCl2 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag      (4)

 0,1                                             0,2  0,1        mol

Vậy m = mAgCl + mAg = (0,4 + 0,2).143,5 + 0,1.108 = 96,9 gam.


Câu 3:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

1. Sục từ từ 0,075 mol khí CO2 vào 225 ml dung dịch NaOH 0,5M.

Xem đáp án

Sục từ từ 0,075 mol khí CO2 vào 225 ml dung dịch NaOH 0,5M.

nNaOH = 0,225.0,5 = 0,1125 mol

Ta có: 1<nNaOHnCO2=0,11250,075=1,5<2Phản ứng tạo 2 muối.

Phương trình hóa học minh họa:

2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3.


Câu 4:

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Xem đáp án

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Phương trình hóa học:

6FeSO4 + 3Cl2 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3


Câu 5:

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Xem đáp án

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Phương trình hóa học:

2NaHCO3 + 2KHSO4 Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận