Câu hỏi:

26/08/2022 1,092

Công thức thực nghiệm (hay công thức đơn giản là công thức hoá học có số nguyên tử các nguyên tố dạng số nguyên tối giản. Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, D có cùng công thức thực nghiệm. Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam mỗi chất A, B, D đều thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ chứa CO2 và H2O. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy thu được bằng 750 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M thấy tạo thành 5,0 gam kết tủa trắng, đồng thời khối lượng dung dịch thu được sau khi tách lọc kết tủa tăng 1,2 gam so với dung dịch ban đầu.

1. Xác định công thức thực nghiệm của A, B, D.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1.

nCa(OH)2=0,75×0,1=0,075  mol; nCaCO3=5100=0,05  mol

(A, B, D) + O2 t0CO2 + H2O

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3↓ + H2O                (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2          (2)

nCaCO3<nCa(OH)2Xét 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chỉ xảy ra phản ứng (1)

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3↓ + H2O

 0,05 0,05                             mol

Δmdd=(mCO2+mH2O)mCaCO3=0,05×44+mH2O5=1,2

mH2O=4  gamnH2O=418=0,2222  mol>nCO2=0,05  mol

A, B, D có công thức dạng: CnH2n+2Ox

n=0,050,22220,05=0,29 (loại)

Trường hợp 2: Xảy ra phản ứng (1) và (2)

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3↓ + H2O               

Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2

Theo bảo toàn nguyên tố Ca:

nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,0750,05=0,025  mol

Theo bảo toàn nguyên tố C:

nCO2=nCaCO3+2nCa(HCO3)2=0,05+2×0,025=0,1  mol

Δmdd=(mCO2+mH2O)mCaCO3=0,1×44+mH2O5=1,2

mH2O=1,8  gamnH2O=1,818=0,1mol

nC  =nCO2=0,1  molnH=2nH2O=0,2  mol

nO=30,1×120,2×116=0,1  mol

nC:nH:nO=0,1:0,2:0,1=1:2:1

Công thức thực nghiệm của A, B, D: CH2O.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

4. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (ti lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

Viết phương trình hoá học cho phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 26/08/2022 12,733

Câu 2:

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Xem đáp án » 26/08/2022 10,608

Câu 3:

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 4,455

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam FeO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 22,4% được dung dịch X. Làm lạnh dung dịch X đến nhiệt độ thích hợp thu được dung dịch Y và 41,7 gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định nồng độ chất tan trong dung dịch Y.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,866

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 34,7 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và một muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thu được 5,6 lít CO2 và dung dịch B chứa hai chất tan trong đó nồng độ của CaCl2 là 17,218%. Xác định kim loại R. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,542

Câu 6:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Từ kết quả số liệu thực nghiệm ta có 2 đồ thị theo hình vẽ sau:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 (ảnh 1)

Xác định khối lượng chất tan trong dung dịch thu được khi lượng HCl rót vào dung dịch là 1,8a mol.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,516

Câu 7:

Nung hỗn hợp X gồm CH4, CH2=CH2; CH3-CCH; CH2=CH-CCH và a (mol) H2 có Ni xúc tác (để xảy ra phản ứng cộng H2 vào liên kết đôi, liên kết ba) thu được 0,2 mol hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon và có tỉ khối so với H2 là 17,9. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Tìm giá trị của a.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,432

Bình luận


Bình luận