Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 16)

  • 15683 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH tới dư lần lượt vào dung dịch Ca(HCO3)2, dung dịch AlCl3.

Xem đáp án

b) 2NaOH (dư) + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O

4NaOH (dư) + AlCl3 → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O


Câu 3:

c) Nhỏ dung dịch AgNO3 lần lượt vào dung dịch FeCl3, dung dịch Fe(NO3)2.

Xem đáp án

c) 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl↓ + Fe(NO3)3

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓


Câu 4:

d) Cho ít bột Cu lần lượt vào dung dịch AgNO3, dung dịch Fe2(SO4)3.

Xem đáp án

d) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4


Câu 5:

Chọn hai kim loại M, R phù hợp với hai sơ đồ chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học tương ứng.

M2O3(1)NaMO2(2)M(3)M2O3(4)M.R2O(5)ROH(6)R2CO3(7)RCl(8)R.

M là Al; R là Na

Xem đáp án

(1) Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

(2) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

(3) 2Al(OH)3 t0Al2O3 + 3H2O

(4) 2Al2O3 dpnc4Al + 3O2

(5) Na2O + H2O 2NaOH

(6) NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O

(7) Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O

(8) 2NaCl dpnc2Na + Cl2


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận